สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

ข่าวประชาสัมพันธ์

05-09-61 : ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน   อ่านต่อ...

15-08-61 : ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ   อ่านต่อ...

14-08-61 : การจัดอบมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบการมีส่วนร่วม  อ่านต่อ...

10-08-61 : ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 "นวัตกรรมบริหารธุรกิจยุค 4.0"  อ่านต่อ...

09-08-61 : ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนสนับสนุนภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562   อ่านต่อ...

06-08-61 : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13   อ่านต่อ...


ข่าวโครงการวิจัยสับปะรด


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม