ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วันที่
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย รอบ 2 2021-04-29 17:08:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 2021-03-29 19:01:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 2021-03-23 13:31:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 2021-03-16 17:57:00
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" 2021-03-04 15:14:00
เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 2021-03-04 15:10:00
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality 2021-03-04 13:56:00
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย 2021-01-29 11:51:00
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธยบุรี รับใช้สังคม 2021-01-12 11:04:01
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจัดการวารสารและการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJo 2020-12-18 14:35:00
ประกาศทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-30 19:30:38
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 2020-11-30 10:23:55
งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับโครงการในนระบบ Nriis ถึงวันจันทรืที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น. 2020-11-12 09:28:09
ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ 2020-10-19 14:25:13

ทะเบียนผู้เข้ารับบริการVisitors

Flag Counter

Counter installed : February 2, 2020