ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วันที่
ประกาศทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-30 19:30:38
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 2020-11-30 10:23:55
งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับโครงการในนระบบ Nriis ถึงวันจันทรืที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น. 2020-11-12 09:28:09
ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ 2020-10-19 14:25:13
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 2020-07-17 10:38:11
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส" รุ่นที่ 1 2020-06-18 15:11:25
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับจข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-06-18 11:10:00
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2020-06-12 17:52:13
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 2020-05-13 17:37:00
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 2020-05-01 10:07:11
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรางวัล IP Champion 2020 2020-04-14 13:42:31
ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม 2565 ประเภททุนทั่วไป 2020-04-09 11:00:01
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-04-09 10:22:54
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยตามตัวบ่งชี้และวิจัยสถาบัน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-03-30 15:50:00
ประกาศทุน (ปีงบประมาณ 2564) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2020-03-18 16:29:11
การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2020-03-11 14:00:25
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 2020-03-10 14:15:02
แนวปฏิบัติการให้ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-10 14:00:42

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มกราคม - มิถุนายน 2563ทะเบียนผู้เข้ารับบริการVisitors

Flag Counter

Counter installed : February 2, 2020