ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากร ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ทำเนียบนักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลด
เมนูหลัก 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำเนียบนักวิจัย  
แหล่งทุนวิจัย
  - แหล่งทุนวิจัยภายใน
  - แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กระดานถาม-ตอบ  
ดาวน์โหลด
  - ผลงานวิจัย
  - เอกสารวิชาการ
  - ไฟล์ มุมความรู้
  - แบบฟอร์มต่างๆ
  - ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  - ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  - คู่มืองานวิจัย
  - คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  - การสังเคราะห์งานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้
  - คู่มือ
  - การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริ
  - คอบช. กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
  - ประกาศทุน
  - รายงานประจำปี
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  - สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  - สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  - คู่มือบริหารงานวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - การจัดการความรู้
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - ประกาศทุนเงินรายได้
  - รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
มุมความรู้
  - จรรยาบรรณนักวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2553
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2554
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2555
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2556
  - การถอดองค์ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
  - การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
  - แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย มรมจ.
  - การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย มรมจ.
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4‏

เข้าสู่ระบบ 
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
 


 


     
   
     
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี” วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี” วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6  
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF   
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”  
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 4  

  ดูรายการทั้งหมด

ข่าวนำเสนอบทความวิชาการ


จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ฉบับที่ 39 สิงหาคม 2558  


ฉบับที่ 38 กรกฎาคม 2558  


ฉบับที่ 37 มิถุนายน 2558  


ฉบับที่ 36 พฤษภาคม 2558  

 

 
   
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
แหล่งความรู้และข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1200