ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วันที่
ขอเชิญชวนส่งบทความ 2021-12-07 10:00:00
ขอเชิญชวนส่งบทความ 2021-12-07 09:57:00
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2021-10-27 15:17:00
เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสาร 2021-07-02 09:59:00
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย รอบ 2 2021-04-29 17:08:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 2021-03-29 19:01:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 2021-03-23 13:31:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 2021-03-16 17:57:00
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" 2021-03-04 15:14:00
เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 2021-03-04 15:10:00
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality 2021-03-04 13:56:00
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย 2021-01-29 11:51:00
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจัดการวารสารและการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJo 2020-12-18 14:35:00
ประกาศทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-30 19:30:38

ทะเบียนผู้เข้ารับบริการVisitors

Flag Counter

Counter installed : February 2, 2020