ข่าวประชาสัมพันธ์

2022-07-19 12:11:00
ขอเรียนเชิญ ร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

2022-06-02 10:21:00
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติฯทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2

2022-06-02 10:17:00
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติฯทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2

2022-05-02 15:41:18
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-05-02 14:07:46
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-04-25 09:25:00
ประขาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ

2021-12-07 10:00:00
ขอเชิญชวนส่งบทความ

2021-12-07 09:57:00
ขอเชิญชวนส่งบทความ

2021-10-27 15:17:00
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2021-07-02 09:59:00
เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสาร

2021-05-03 16:33:00
ประชาสัมพันธ์

2021-04-29 17:08:00
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย รอบ 2

2021-03-29 19:01:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

2021-03-23 13:31:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

2021-03-16 17:57:00
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

2021-03-04 15:14:00
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8"

2021-03-04 15:10:00
เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

2021-03-04 13:56:00
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

2021-01-29 11:51:00
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย

2020-12-18 14:35:00
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจัดการวารสารและการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJo

2020-11-30 19:30:38
ประกาศทุนรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิก...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิก...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างออกแบบแบนเนอร์ โปสเตอร์ และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิก...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 สำหรับผู้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Innovation for the Creative Economy) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิก...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงหนังใหญ่บนเวที ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Innovation for the Creative Economy) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิก...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิก...]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มกราคม - มิถุนายน 2565
ทะเบียนผู้เข้ารับบริการ

Visitors

Flag Counter

Counter installed : February 2, 2020