สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบการมีส่วนร่วม

     ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบการมีส่วนร่วม วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ สกว. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1138 อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 08.30 -16.30 น.

          สมัครเข้าร่วมอบรม :  Click