สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 "นวัตกรรมบริหารธุรกิจยุค 4.0"

      คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0"
Business Administration National Innovation Conference: BANIC 2018 ในวันศูกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอได้ภายใน 31 ตุลาคม 2561
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง โทร.081-5931844 และนางสาวธัชสินี กำแมด โทร 080-4664424

          รายละเอียดเพิ่มเติม :  Click