สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

การให้ทุนสนับสนุนภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

      สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 หากสนใจขอให้อ่านรายละเอียดของประกาศทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

          ประกาศทุน :  Click

          แบบฟอร์มการจัดทำโครงการวิจัย :  Click