สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13

      ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนามีข้อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ผ่านการพิจารณาจาก วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการขอรับทุนดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องระชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

          รายละเอียดเพิ่มเติม :  Click