สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเวินดิ์เซอร์ สวีท แอนคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานจากภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก UNSDGs

Program
Date
Full paper submissions
1 August - 31 October 2018
Notification for acceptance of full paper
5 November 2018
Submission of final manuscript
30 November 2018
Confererence date
28 - 29 December 2018

          ข้อมูลเพิ่มเติม :  Click