กำหนดการ

ขยายเวลา ถึง 20 มกราคม 2562

เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/
บทความวิชาการฉบับเต็ม(Full Paper)

ลงทะเบียนออนไลน์

31 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ

8 กุมภาพันธ์ 2562

ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/ บทความวิชาการฉบับเต็ม
และไฟล์ Power Point 2010
สำหรับการนำเสนอ

15 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

ใบตอบรับ

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

Template บทความวิจัย

Template บทความวิชาการ

ที่พัก

Contact Info

Address46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150

Phone 032 – 720536-543 ต่อ 1079-1085

Email researchmcru@gmail.com