กำหนดการ

บัดนี้ ถึง 6 มกราคม 2563

เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/
บทความวิชาการฉบับเต็ม(Full Paper)

ลงทะเบียนออนไลน์

31 มกราคม 2563

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/ บทความวิชาการฉบับเต็ม
และไฟล์ Power Point 2010
สำหรับการนำเสนอ

10 กุมภาพันธ์ 2563

วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน