ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน