คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


   ✤ ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล
- EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
 ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามหัวข้อที่กำหนดในข้อ EB1 (2)
- EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
 1.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  1.2.1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
  1.2.1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
  1.2.1.3 ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน


   ✤ ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วม
- EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  2.1.1 แนวทางการดำเนินการบริหารวิชาการในโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง (กำหนดงาน วิธีการ ขั้นตอน และการกำกับติดตาม ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง โรงพยายาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง สวนรุขชาติถ้ำจอมพล
  - แนวทางการดำเนินงาน
  - กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ
  2.1.2 บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง ของภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
- EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  2.2.1 เอกสารการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง (แสดงข้อมูลการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และผลการประเมินสำหรับการพัฒนาการดำเนินงาน)

   ✤ ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้าง
- EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  3.1.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการและข้อเสนอ
- EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  3.2.1 เอกสาร (คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการ) แสดงถึงแนวทาง ขั้นตอนของการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลการจัด ซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  3.3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
- EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  3.4.1 รายละเอียดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   ✤ ตัวชี้วัด : การดำเนินงานตามภารกิจ
- EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  4.1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
- EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  4.2.1
- EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  4.3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   ✤ ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
- EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  แนวทางการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ข้อมูลด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงาน)
  - แผนพัฒนาบุคลากร 2560
  - แบบประเมินสนับสนุน(ป3)

   ✤ ตัวชี้วัด : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  คำประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   ✤ ตัวชี้วัด : การจัดการเรื่องร้องเรียน
- EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  แผนผังกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

   ✤ ตัวชี้วัด : การรับสินบน
- EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   ✤ ตัวชี้วัด : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
- EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  แผ่นพับความรู้การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

   ✤ ตัวชี้วัด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   ✤ ตัวชี้วัด : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  11.1.1 หนังสือเชิญชวนร่วมกิจกรรม
  11.1.2 แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
- EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  11.2.1 ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  11.2.2 การร่วมกิจกรรม

   ✤ ตัวชี้วัด : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
- EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 เอกสาร/หลักฐาน คือ
  เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด
- EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)