คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


   ✤ ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 :ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  O5 ผู้ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
  ถามตอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  O9 Social Network
  Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 :การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินการประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี
การปฏิบัติงาน
  O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  O14 มาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 :การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 :การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินกาารตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 :การส่งเสริมความโปร่งใส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ✤ ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 :การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องงกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 :มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
  O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ