คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


✤ เรื่องที่ 1 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เอกสารหลักฐานคือ
   ภาษาไทย
   ภาษาอังกฤษ


✤ เรื่องที่ 2 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  เอกสารหลักฐานคือ
   

✤ เรื่องที่ 3 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  เอกสารหลักฐานคือ
    การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

✤ เรื่องที่ 4 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  เอกสารหลักฐานคือ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

✤ เรื่องที่ 5 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  เอกสารหลักฐานคือ
   

✤ เรื่องที่ 6 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  เอกสารหลักฐานคือ
   

✤ เรื่องที่ 7 : การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน
  เอกสารหลักฐานคือ
   

✤ เรื่องที่ 8 : โครงสร้างหน่วยงาน
  เอกสารหลักฐานคือ
   โครงสร้างหน่วยงาน

✤ เรื่องที่ 9 : ข้อมูลผู้บริหาร
  เอกสารหลักฐานคือ
   ข้อมูลผู้บริหาร

✤ เรื่องที่ 10 : อำนาจหน้าที่
  เอกสารหลักฐานคือ
   เกียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

✤ เรื่องที่ 11 : แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
  เอกสารหลักฐานคือ
   แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

✤ เรื่องที่ 12 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  เอกสารหลักฐานคือ
   ติดต่อ

✤ เรื่องที่ 13 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารหลักฐานคือ
    ระเบียบ

✤ เรื่องที่ 14 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  เอกสารหลักฐานคือ
    เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
    เพจสถาบันวิจัยและพัฒนา

✤ เรื่องที่ 15 : Q&A
  เอกสารหลักฐานคือ
    Webboard

✤ เรื่องที่ 16 : Social Network
  เอกสารหลักฐานคือ
    เพจสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ไลน์สถาบันวิจัยและพัฒนา

✤ เรื่องที่ 17 : E-Service
  เอกสารหลักฐานคือ
    Webboard
    เพจสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ไลน์สถาบันวิจัยและพัฒนา

✤ เรื่องที่ 18 : คู่มือ หรือ มาตราฐานการให้บริการ
  เอกสารหลักฐานคือ
    คู่มือ

✤ เรื่องที่ 19 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  เอกสารหลักฐานคือ
    ทะเบียนผู้เข้ารับบริการ

✤ เรื่องที่ 20 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  เอกสารหลักฐานคือ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

✤ เรื่องที่ 21 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  เอกสารหลักฐานคือ
    Webboard

✤ เรื่องที่ 22 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เอกสารหลักฐานคือ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนตามกรอบวิจัย บพท.

✤ เรื่องที่ 23 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  เอกสารหลักฐานคือ
    Webboard

✤ เรื่องที่ 24 : แผนการดำเนินงานประจำปี
  เอกสารหลักฐานคือ
    แผนปฏิบัติการ

✤ เรื่องที่ 25 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  เอกสารหลักฐานคือ
   

✤ เรื่องที่ 26 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  เอกสารหลักฐานคือ
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

✤ เรื่องที่ 27 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  เอกสารหลักฐานคือ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

✤ เรื่องที่ 28 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  เอกสารหลักฐานคือ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

✤ เรื่องที่ 29 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  เอกสารหลักฐานคือ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

✤ เรื่องที่ 30 : คู่มือ หรือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน
  เอกสารหลักฐานคือ
    คู่มือ