สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
       
แจ้งข่าวการประชุมวิชาการ
   
>>    การประชุมวิชาการระดับชาติ สิ้นสุดการส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 __ [18/11/2559]
>>    ขอความกรุณาส่ง่หลักฐานการโอนเงิน และแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะให้พิมพ์ลงเกียรติบัตร โดยส่งทางอีเมล์: researchmcru@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
   
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
>>    รายละเอียดโครงการ__ [18/11/2559]
>>    กำหนดการ การประชุมวิชาการ__ [18/11/2559]
>>    แบบตอบรับการเข้าร่วม__ [18/11/2559]
>>    รูปแบบการเขียนบทความวิจัย__ [18/11/2559]
>>    Template__ [18/11/2559]
>>    ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย__ [18/11/2559]
>>   รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ__ [18/11/2559]
>>  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ__ [18/11/2559]
       
กำหนดการ / กิจกรรม
 
กิจกรรม ระยะเวลา
  เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)   บัดนี้ – 9 มกราคม 2560
  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย     31 มกราคม 2560
  ส่งผลงานวิจัยฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัยฉบับเต็ม และไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอ   8 กุมภาพันธ์ 2560
  วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน   20 กุมภาพันธ์ 2560
  นำเสนอผลงานวิจัย   1 มีนาคม 2560
ค่าลงทะเบียน
   
            ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 และสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
   
ประเภทผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอ) ผู้นำเสนอภาคบรรยาย
  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป   500 3,000
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่เสียค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าลงทะเบียน
 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจอมบึง             
ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่บัญชี 744 – 0 – 20193 - 0  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ : researchmcru@gmail.com  หรือ โทรสาร : 032-261078
กรุณานำหลักฐานการชำระเงินตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนวันในนำเสนอผลงาน

 
               ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 5 "สร้าง
องค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นเว
ทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ
ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติ
และประสบการณ์ในการวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศ
         ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยแลพัฒนาภายในวันที่ 9
มกราคม 2560
 
  อีเมล์ : researchmcru@gmail.com
  โทรสาร : 032-261078
  โทรศัพท์ : 032-261790-7 ต่อ 1200 - 1203
     
 
  ...........................................................................................................................  
   
  ...........................................................................................................................  
 
  ตารางเวลา  
 
 
  เปิดรับสมัครบทความ
  บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2560
   
  แจ้งผลการพิจารณาบทความ  
  วันที่ 31 มกราคม 2560
   
  จ่ายค่าลงทะเบียน
  ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
   
  ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย
  ตารางนำเสนอ ห้อง Conference Room 1 ชั้น 1
  ตารางนำเสนอ ห้อง Conference Room 2 ชั้น 1
  ตารางนำเสนอ ห้อง Language Laboratory 1 ชั้น 2
  ตารางนำเสนอ ห้อง Language Laboratory 4 ชั้น 2
  ตารางนำเสนอ ห้อง โรงภาพยนตร์เล็ก ชั้น 2
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 1 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 2 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 3 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 4 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 5 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
 
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ : 032-261790 ต่อ 1200 – 1202 โทรสาร : 032-261078
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th E-mail : researchmcru@gmail.com