สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
       
แจ้งข่าวการประชุมวิชาการ
   
>>    เรียน  ผู้นำเสนอบทความวิจัย /บทความวิชาการทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดำเนินการ ดังนี้ 
1) เตรียมนำเสนอบทความด้วยวาจา (oral presentation ) โดยจัดทำเป็นไฟล์ Power Point 2007  ไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถาม 5 นาที  โดยนำไฟล์ Power Point  มาในวันพฤหัสบดีที่  1 มีนาคม 2561
2) นำใบโอนเงินตัวจริงมารับใบเสร็จและหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ฉบับจริง) ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
3) ผู้นำเสนอจะต้องลงทะเบียนหน้าห้องนำเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดลำดับการนำเสนอ หากท่านใดมาไม่ตรงเวลาจะมีการปรับเปลี่ยนลำดับที่
4) หากมีสิ่งที่ต้องแก้ไข อาทิ ชื่อเรื่อง ชื่อ – นามสกุล  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องนำเสนอและกรอก แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดของการปรับแก้ไขไว้ให้ทีมดำเนินการปรับแก้ในภายหลัง
   
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
>>    รายละเอียดโครงการ
>>    แบบตอบรับการเข้าร่วม
>>    รูปแบบการเขียนบทความวิจัย
>>    รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ
>>    Template บทความวิจัย
>>    Template บทความวิชาการ
>>    ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย
>>    ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ
       
กำหนดการ / กิจกรรม
 
กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/บทความวิชาการ ฉบับเต็ม (Full Paper)   บัดนี้ – 15 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ     31 มกราคม 2561
ส่งผลงานวิจัยฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ฉบับเต็ม และไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอ   8 กุมภาพันธ์ 2561
วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน   15 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ    1 มีนาคม 2561
ค่าลงทะเบียน
   
            ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ สามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 และสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
   
ประเภทผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอ) ผู้นำเสนอภาคบรรยาย
  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป   500 3,000
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่เสียค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าลงทะเบียน
 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจอมบึง             
ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่บัญชี 744 – 0 – 20193 - 0  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ : researchmcru@gmail.com 
หรือ โทรสาร
: 032-261078
กรุณานำหลักฐานการชำระเงินตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนในวันนำเสนอผลงาน

 
               ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2) เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ 3) เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย และ 4) สร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ
               ดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200, 1201, 1202 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4974628
         ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อลงทะเบียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
              1) ทางไปรษณีย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 พร้อมทั้งส่งทาง E-mail : researchmcru@gmail.com
              2) ระบบออนไลน์ : http://ejs.bsru.ac.th/researchmcru
 
 
  ...........................................................................................................................  
   
   
  ...........................................................................................................................  
 
  ตารางเวลา  
 
 
  เปิดรับสมัครบทความ
  บัดนี้ – 15 มกราคม 2561
   
  แจ้งผลการพิจารณาบทความ
  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
   
  จ่ายค่าลงทะเบียน
  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
   
  ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย  
  ตารางนำเสนอ ห้อง Conference Room 1 ชั้น 1
  ตารางนำเสนอ ห้อง Conference Room 2 ชั้น 1
  ตารางนำเสนอ ห้อง Language Laboratory 1 ชั้น 2
  ตารางนำเสนอ ห้อง Language Laboratory 4 ชั้น 2
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 1 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 2 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 3 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 4 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้อง Training Room 5 ชั้น 3
  ตารางนำเสนอ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4
 
 
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ : 032-261790 ต่อ 1200 – 1202 โทรสาร : 032-261078
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th E-mail : researchmcru@gmail.com