ชื่อ Upload_Date ขนาด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 2 2021-02-16 14:07:00 122 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 1 2021-02-16 14:05:00 123 KB ดาวน์โหลด
บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ววน.) 2020-11-30 14:05:05 48 KB ดาวน์โหลด
บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เงินรายได้) 2020-11-30 09:55:02 55 KB ดาวน์โหลด
บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เงินภายนอก) 2020-11-30 09:54:56 54 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-64(พัฒนาพื้นที่) 2020-11-16 13:15:25 87 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-64(ชั้นเรียน) 2020-11-16 13:14:31 79 KB ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยจากชุมชนดีเด่น 2020-07-10 10:30:43 30 KB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยจากชุมชนดีเด่น 2020-07-10 10:29:30 352 KB ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น 2020-07-10 10:27:30 26 KB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น 2020-07-10 10:25:43 919 KB ดาวน์โหลด
(ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) 2020-06-09 14:05:00 28 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2020-03-23 00:00:00 160 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2019-06-18 00:00:00 160 KB ดาวน์โหลด
คู่มือบริการวิชาการ 2019-05-29 10:06:51 285 KB ดาวน์โหลด
คู่มือบริหารงานวิจัย 2019-05-29 10:06:51 5 MB ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนรายงานผลการวิจัย 2019-05-29 10:02:37 573 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-62(พัฒนาพื้นที่) 2018-12-27 16:59:11 86 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-62(ชั้นเรียน) 2018-12-27 16:59:11 79 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 2018-08-01 00:00:00 47 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์ 2018-08-01 00:00:00 81 KB ดาวน์โหลด