ชื่อ PDF Word
บันทึก การขอเบิกเงินสำหรับการรับรองจริยธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอผลงานวิชาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก นำส่งรายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย (Flagship Project) 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ววน.) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก นำส่งรายงานความก้าวหน้า (สำหรับทุนวิจัยภายใน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก นำส่งรายงานความก้าวหน้า (สำหรับทุนวิจัยภายนอก) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ว-1ด-ปี-64(พัฒนาพื้นที่) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ว-1ด-ปี-64(ชั้นเรียน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือบริการวิชาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการเขียนรายงานผลการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ว-1ด-ปี-62(พัฒนาพื้นที่) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ว-1ด-ปี-62(ชั้นเรียน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) การใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด