ชื่อ PDF Word
(เงินภายนอก) บันทึก ขอให้รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรมในระบบ NRIIS ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินภายนอก) บันทึก นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ววน.) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินภายนอก) บันทึก นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินภายนอก) บันทึก นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินรายได้) บันทึก นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินรายได้) บันทึก นำส่งปิดโครงการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินรายได้) บันทึก นำส่งรายงานการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินรายได้) บันทึก นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(เงินรายได้) บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) การใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย (Flagship Project) 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) คู่มือการเขียนรายงานผลการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบรับรองความร่วมมือจากภาคีภายนอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขออนุมัติการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นำเสนอผลงานวิชาการ (การประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขออนุมัติการสนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บันทึก ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด