ชื่อ Upload_Date ขนาด ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2564 2021-05-25 14:17:00 1,033 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2) 2021-04-29 16:57:00 1,413 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2) 2021-04-29 16:56:00 1,373 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 2021-01-29 17:44:00 809 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 2021-01-29 17:42:00 927 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-01-28 13:44:00 1,966 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-01-28 13:42:00 1,966 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การจัดการวารสารและการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJo 2020-12-16 14:32:20 48 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-30 19:29:41 1,158 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-30 19:10:12 1,236 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2020-11-30 15:21:48 3,826 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนอุดหนุนส่งเสริมวิทยาศษสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับทุนอุดหนุน 2020-11-30 15:15:25 2,402 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยตามตัวบ่งชี้และวิจัยสถาบัน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-03-30 10:00:21 1,402 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 สาขา 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-21 00:00:00 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 สาขา 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-21 00:00:00 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-09 16:00:15 1,269 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-09 16:00:00 1,207 KB ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-05-29 11:07:17 148 KB ดาวน์โหลด
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-05-29 10:42:56 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภททเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-04-25 00:00:00 161 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภททเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-04-25 00:00:00 269 KB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-26 11:07:56 5 MB ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-26 11:07:17 686 KB ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปี พุทธศักราช 2561 2018-01-22 00:00:00 1 MB ดาวน์โหลด