ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ชื่อ ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 PDF
ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2564 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2) PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2) PDF
ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 PDF
ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF
การจัดการวารสารและการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJo PDF
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PDF
แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 PDF
รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนอุดหนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับทุนอุดหนุน PDF
แนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยตามตัวบ่งชี้และวิจัยสถาบัน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 สาขา 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 สาขา 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 PDF
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF
แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF
แนวปฏิบัติฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปี พุทธศักราช 2561 PDF