ชื่อ ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 2559 ดาวน์โหลด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 2560 ดาวน์โหลด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 2562 ดาวน์โหลด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด