ชื่อ Upload_Date ขนาด ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 2019-05-29 14:01:49 4 MB ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 2019-05-29 14:01:49 4 MB ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 2019-05-29 16:54:19 4 MB ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 2020-05-15 12:40:10 988 KB ดาวน์โหลด
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับสมบูรณ์) 2020-06-18 14:57:12 1,559 KB ดาวน์โหลด
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา 2560 2019-03-02 00:00:00 1,371 KB ดาวน์โหลด
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา 2561 2020-05-07 10:16:37 1,396 KB ดาวน์โหลด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 2559 2019-03-18 00:00:00 2,828 KB ดาวน์โหลด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 2560 2020-05-14 15:56:02 1,813 KB ดาวน์โหลด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 2019-05-01 14:11:02 1,270 KB ดาวน์โหลด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 2020-04-07 10:27:12 1,686 KB ดาวน์โหลด
ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 2021-06-18 17:02:01 ดาวน์โหลด