สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

❝ปรัชญา❞

          สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

❝วิสัยทัศน์❞

          มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

❝พันธกิจ❞

          1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

          2. เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

          3. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          4. สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ สนองความต้องการของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

          5. ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          6. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

          7. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

❝วัตถุประสงค์❞ 

          1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

          2. เพื่อให้บริการทางวิชากรทางวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

          3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

          4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น