สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์. 032 – 720536 ถึง 543 ต่อ 1079-1085
โทรสาร. 032 – 720548
E-mail : researchmcru@gmail.com