สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
Research and Development Institute, Muban Chombueng Rajabhat University 46 Moo.3 Chombueng Sub-district, Chombueng District, Ratchaburi, 70150
โทร 032-720-536 - 9 ต่อ 1080, โทรสาร 032-720551, 032-720548 ต่อ 1083, E-Mail : researchmcru@gmail.com