แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แผนกลยุทธ์
ปี พ.ศ.2565

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณพ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1
ปีงบประมาณพ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560

ระเบียบ


ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ
พ.ศ.2557

ประกาศ


เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559

เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา
ปีการศึกษา 2561-2564 (บัณฑิตจบในปีการศึกษา 2560-2563)

การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

พัฒนาชั้นเรียน
ประกาศรับข้อเสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พัฒนาพื้นที่
ประกาศรับข้อเสนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ / แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ประกาศฯ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ FF67
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF67
แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ FF67

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์ม อื่น ๆ
แบบฟอร์มการกรอกรายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ฟอร์มสรุปรายงานการเงิน (นักวิจัย)

รายชื่อผู้ได้รับทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง 14 ธ.ค. 65)
บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ
บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ
บันทึกข้อความนำส่งปิดโครงการวิจัย
บันทึกข้อความ ขอยุติการทำวิจัยและคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย

พัฒนาชั้นเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พัฒนาพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเขียนรายงานผลการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย
บันทึกข้อความ นำส่งรายงานการวิจัยเพื่อตรวจคุณภาพ

ขออนุมัติการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นำเสนอผลงานวิชาการ(การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ)
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ขออนุมัติการสนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มอื่น ๆ


แบบฟอร์มวารสาร


วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขั้นตอนการให้บริการ


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ