สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

ดาวน์โหลด

รายการ ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา Click
รายงานการดำเนินงานประจำปี Click
แผนปฏิบัติการประจำปี Click
แผนกลยุทธ์ Click
แผนกลยุทธ์บริการวิชาการสู่สังคม Click
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Click
จรรยาบรรณนักวิจัย Click
คู่มือบริการวิชาการ Click
คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย Click
คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย Click
คู่มือนักวิจัยสับปะรด Click
ประกาศทุน Click
การสังเคราะห์ผลงานวิจัย Click
การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563
(เป้าหมายที่ 1,2 และ 3)
Click
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Click
แบบฟอร์ม Click