No.

Download

Link

1. แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา Click !
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Click !
3. แผนปฏิบัติการ Click !
4. การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Click !
5. จรรยาบรรณนักวิจัย Click !
6. คู่มือบริการวิชาการ Click !
7. คู่มือการเขียนรายงานผลการวิจัย Click !
8. คู่มือนักวิจัยสับปะรด Click !
9. ประกาศทุน Click !
10. การสังเคราะห์ผลงานวิจัย Click !
11. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี พ.ศ.2563 (เป้าหมายที่ 1,2 และ3)
Click !
12. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Click !
13. แบบฟอร์ม Click !
14. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี Click !