ลำดับที่
ชื่อ
ดาวน์โหลด
1
แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด
2
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลด
3
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
4
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ดาวน์โหลด
5
ประกาศทุน / ประกาศมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด
6
การสังเคราะห์ผลงานวิจัย
ดาวน์โหลด
7
รายงานผล การติดตามผลเกี่ยวกับบัณฑิต
ดาวน์โหลด
9
แผนปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด
10
แผนบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
11
ขั้นตอนการให้บริการ
ดาวน์โหลด
12
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ดาวน์โหลด
13
ระเบียบ
ดาวน์โหลด
14
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย
ดาวน์โหลด
15
คู่มือ
ดาวน์โหลด
16
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจาปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
17
คู่มือองค์ความรู้
ดาวน์โหลด
18
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ดาวน์โหลด
19
แบบฟอร์มทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ดาวน์โหลด