สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 (เป้าหมายที่ 1,2 และ 3)

ที่ รายการ ไฟล์.pdf ไฟล์.docx
1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 1,484 KB   Download -
2. คู่มือการเขียน
แบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 293 KB   Download
3. แบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 297 KB   Download
4. คู่มือการเขียน
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการวิจัย/ชุดโครงการ ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
- 520 KB   Download
5. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการวิจัย/ชุดโครงการ ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) - 412 KB   Download
6. คู่มือการเขียน
แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
- 98 KB   Download
7. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 35 KB   Download
8. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - 42 KB   Download