สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Research and Development Institute, MCRU

การสังเคราะห์ผลงานวิจัย

ที่ รายการ ไฟล์.pdf ไฟล์.docx
1. การสังเคราะห์งานวิจัย 3,199 KB   Download -
2. การสังเคราะห์งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
221 KB   Download -
3. การสังเคราะห์งานวิจัย นโยบายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง
429 KB   Download -
4. การสังเคราะห์งานวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดของสินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี
282 KB   Download -
5. การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์แห่งพระราชาสู่การปฏิบัติ
10,368 KB   Download -
6. การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยมวยไทย
7,375 KB   Download -
7. การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยมวยไทยกับการท่องเที่ยว
8,279 KB   Download -
8. การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย เรื่อง เทคนิคการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
1,846 KB   Download -