ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากร ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ทำเนียบนักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลด
เมนูหลัก 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำเนียบนักวิจัย  
แหล่งทุนวิจัย
  - แหล่งทุนวิจัยภายใน
  - แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กระดานถาม-ตอบ  
ดาวน์โหลด
  - ผลงานวิจัย
  - เอกสารวิชาการ
  - ไฟล์ มุมความรู้
  - แบบฟอร์มต่างๆ
  - ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  - ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  - คู่มือนักวิจัย (สับปะรด)
  - คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  - การสังเคราะห์งานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้
  - การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  - กรอบการวิจัย คอบช.
  - ประกาศทุน
  - รายงานประจำปี
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  - สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  - สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  - คู่มือบริหารงานวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - การจัดการความรู้
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - ประกาศทุนเงินรายได้
  - รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
  - แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
  - คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ
  - ประชุมวิชาการระดับชาติ
  - ระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ
  -  แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
  - ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  - คู่มือ
  - เทคนิคในการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
  - บัญชีรายชื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยห
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนกลยุทธ์
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
  - แบบฟอร์มการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้งานวิจัย
  - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
  - การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2562
  - การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม
มุมความรู้
  - จรรยาบรรณนักวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2553
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2554
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2555
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2556
  - การถอดองค์ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
  - การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4‏
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  - แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2557-2560
  - การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา


เข้าสู่ระบบ 
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
  

     ดาวน์โหลด   ผลงานวิจัย

     ค้นหางานวิจัยจาก                

                                 ดูรายการทั้งหมด

      หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย   (มีทั้งหมด 18 หน้า)

เรื่อง / หัวข้อวิจัย
ผู้วิจัย
บทคัดย่อ
บทความวิชาการ
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไทย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี 
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 83 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : โครงสร้างลากรางเจียนของชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น 
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 69 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 48 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี 
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 59 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การพัฒนาแก้วกำบังนิวตรอน  
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 48 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 60 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ ภาษาจีน  
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 62 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี  
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 82 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น 
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 53 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : ผลการติดตามการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี  
English : 
      

[ ปี : 2558 ]

โหลด 54 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี 
English : 
      

[ ปี : 2557 ]

โหลด 63 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
English : 
      

[ ปี : 2557 ]

โหลด 66 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
English : 
      

[ ปี : 2557 ]

โหลด 109 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีแบบe-Book ผ่านระบบออนไลน์ 
English : 
      

[ ปี : 2557 ]

โหลด 79 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์
ไทย : การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อยับยั้งการเกิดแบคทีเรียด้วยวิธีการพ่นเคลือบโดยเทคนิคพ่นละอองสารเคมี 
English : 
      

[ ปี : 2557 ]

โหลด 58 ครั้ง
-
ขอสงวนสิทธิ์


       หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย   (มีทั้งหมด 18 หน้า)


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1200