วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2