ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากร ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ทำเนียบนักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลด
เมนูหลัก 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำเนียบนักวิจัย  
แหล่งทุนวิจัย
  - แหล่งทุนวิจัยภายใน
  - แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กระดานถาม-ตอบ  
ดาวน์โหลด
  - ผลงานวิจัย
  - เอกสารวิชาการ
  - ไฟล์ มุมความรู้
  - แบบฟอร์มต่างๆ
  - ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  - ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  - คู่มือนักวิจัย (สับปะรด)
  - คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  - การสังเคราะห์งานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้
  - การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  - กรอบการวิจัย คอบช.
  - ประกาศทุน
  - รายงานประจำปี
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  - สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  - สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  - คู่มือบริหารงานวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - การจัดการความรู้
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - ประกาศทุนเงินรายได้
  - รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
  - แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
  - คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ
  - ประชุมวิชาการระดับชาติ
  - ระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ
  -  แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
  - ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  - คู่มือ
  - เทคนิคในการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
  - บัญชีรายชื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยห
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนกลยุทธ์
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
  - แบบฟอร์มการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้งานวิจัย
  - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
  - การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2562
  - การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม
มุมความรู้
  - จรรยาบรรณนักวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2553
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2554
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2555
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2556
  - การถอดองค์ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
  - การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4‏
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  - แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2557-2560
  - การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา


เข้าสู่ระบบ 
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
  


     
     
             การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง โดยเรียกหน่วยงานนี้ว่า “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ”
             ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดย “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่
             1. สำนักวิจัย มีหน้าที่ ประสานและสนับสนุนงานด้านการวิจัย
             2. สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มีหน้าที่ ประสานและดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและการบริการวิชาการแก่สังคม

             พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยรวม “สำนักวิจัย” กับ “สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ” เข้าด้วยกันอีกครั้ง เป็นหน่วยงานที่มีชื่อว่า “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” โดยยังคงหน้าที่หลักตามเดิม
             วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏทุกแห่งได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่อีกครั้ง ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 4 คณะ และ 5 สำนักงาน คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
             สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเป็นหน่วยงานหลัก 1 ใน 9 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยยังคงทำหน้าที่และภารกิจหลักด้านการประสานและสนับสนุนงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ดังที่เคยปฏิบัติมา
             วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและกำหนดหน้าที่ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่และภารกิจหลัก ในการประสานและสนับสนุนการดำเนินการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้บริการวิชาการทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมแก่สังคมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

 
   
 
   

 

 
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
แหล่งความรู้และข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1200