ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากร ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ทำเนียบนักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลด
เมนูหลัก 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำเนียบนักวิจัย  
แหล่งทุนวิจัย
  - แหล่งทุนวิจัยภายใน
  - แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กระดานถาม-ตอบ  
ดาวน์โหลด
  - ผลงานวิจัย
  - เอกสารวิชาการ
  - ไฟล์ มุมความรู้
  - แบบฟอร์มต่างๆ
  - ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  - ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  - คู่มือนักวิจัย (สับปะรด)
  - คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  - การสังเคราะห์งานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้
  - คู่มือ
  - การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริ
  - คอบช. กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
  - ประกาศทุน
  - รายงานประจำปี
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  - สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  - สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  - คู่มือบริหารงานวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - การจัดการความรู้
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - ประกาศทุนเงินรายได้
  - รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
  - แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
  - 
  - คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ
  - ประชุมวิชาการระดับชาติ
  - ระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ
  -  แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
มุมความรู้
  - จรรยาบรรณนักวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2553
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2554
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2555
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2556
  - การถอดองค์ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
  - การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4‏
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  - แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2557-2560
  - การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา


เข้าสู่ระบบ 
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
  


     
     

หมวด
จำนวนไฟล์
  ผลงานวิจัย
  บทคัดย่อ ผลงานวิจัย หรืองานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
277
  เอกสารวิชาการ
  รวบรวม ตำรา / เอกสารทางวิชาการ ต่างๆ
13
  ไฟล์ มุมความรู้
  จรรยาบรรณ แผนปฏิบัติการ รายงานประจำปี
16
  แบบฟอร์มต่างๆ
  แบบ ว-1ด
21
  ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  ไฟล์โปรแกรม ตัวติดตั้ง หรือโปรแกรมที่จำเป็นต่างๆ
3
  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1
  คู่มือนักวิจัย (สับปะรด)
  
8
  คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  
1
  การสังเคราะห์งานวิจัย
  
4
  การถอดองค์ความรู้
  
3
  คู่มือ
  คู่มือนักวิจัย
0
  การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริ
  การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2556
0
  คอบช. กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
  คอบช. กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
1
  ประกาศทุน
  ประกาศทุนต่าง ๆ
16
  รายงานประจำปี
  
2
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  
1
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  
1
  แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2
  สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  
1
  สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2557
1
  คู่มือบริหารงานวิจัย
  
1
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  
3
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1
  การจัดการความรู้
  แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ /รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัย
2
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560)
0
  ประกาศทุนเงินรายได้
  
4
  รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
  รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มในการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
0
  แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
  แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561
3
  
  
0
  คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ
  คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 (วช.)
3
  ประชุมวิชาการระดับชาติ
  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
4
  ระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ
  ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย
2
   แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
   แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สกว.)
0

 


   
 
   

 

 
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
แหล่งความรู้และข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1200