ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากร ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ ทำเนียบนักวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
เมนูหลัก 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำเนียบนักวิจัย  
แหล่งทุนวิจัย
  - แหล่งทุนวิจัยภายใน
  - แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์  
กระดานถาม-ตอบ  
ดาวน์โหลด
  - ผลงานวิจัย
  - เอกสารวิชาการ
  - ไฟล์ มุมความรู้
  - แบบฟอร์มต่างๆ
  - ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  - ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  - คู่มือนักวิจัย (สับปะรด)
  - คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  - การสังเคราะห์งานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้
  - การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  - กรอบการวิจัย คอบช.
  - ประกาศทุน
  - รายงานประจำปี
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  - สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  - สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  - คู่มือบริหารงานวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - การจัดการความรู้
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - ประกาศทุนเงินรายได้
  - รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
  - แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
  - คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ
  - ประชุมวิชาการระดับชาติ
  - ระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ
  -  แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
  - ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  - คู่มือ
  - เทคนิคในการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
  - บัญชีรายชื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยห
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนกลยุทธ์
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
  - แบบฟอร์มการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
  - การถอดองค์ความรู้งานวิจัย
  - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
  - การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2562
  - การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม
  - โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  - หนังสือราชการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
มุมความรู้
  - จรรยาบรรณนักวิจัย
  - แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2553
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2554
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2555
  - แผนปฏิบัติการ ปี 2556
  - การถอดองค์ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
  - การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - -รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4‏
  - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  - แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม ปีการศึกษา 2557-2560
  - การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยสับปะรด


เข้าสู่ระบบ 
 
ชื่อผู้ใช้
 
รหัสผ่าน
  


     
     

หมวด
จำนวนไฟล์
  ผลงานวิจัย
  บทคัดย่อ ผลงานวิจัย หรืองานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
277
  เอกสารวิชาการ
  รวบรวม ตำรา / เอกสารทางวิชาการ ต่างๆ
13
  ไฟล์ มุมความรู้
  จรรยาบรรณ แผนปฏิบัติการ รายงานประจำปี
16
  แบบฟอร์มต่างๆ
  แบบ ว-1ด
19
  ไฟล์ / โปรแกรมต่างๆ
  ไฟล์โปรแกรม ตัวติดตั้ง หรือโปรแกรมที่จำเป็นต่างๆ
3
  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1
  คู่มือนักวิจัย (สับปะรด)
  
8
  คู่มือการเขียนรายงานผลงานวิจัย
  
1
  การสังเคราะห์งานวิจัย
  
7
  การถอดองค์ความรู้
  
3
  การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
  กรอบการวิจัย คอบช.
  คอบช. กรอบการวิจัย
2
  ประกาศทุน
  ประกาศทุนต่าง ๆ
20
  รายงานประจำปี
  
3
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  
1
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  
1
  แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  แบบสรุปจำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2
  สรุปข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2557
  
1
  สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
  สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา 2557
1
  คู่มือบริหารงานวิจัย
  
1
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  
3
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1
  การจัดการความรู้
  แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ /รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัย
2
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560)
0
  ประกาศทุนเงินรายได้
  
5
  รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม
  รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มในการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
0
  แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
  แบบเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561
3
  คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ
  คู่มือประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 (วช.)
3
  ประชุมวิชาการระดับชาติ
  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
4
  ระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ
  ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย
2
   แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
   แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (สกว.)
1
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
5
  คู่มือ
  คู่มือบริการวิชาการ
1
  เทคนิคในการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
  เทคนิคในการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
1
  บัญชีรายชื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยห
  บัญชีรายชื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559
1
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2556 – 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2560
1
  แผนกลยุทธ์
  
1
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
  
1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
1
  แบบฟอร์มการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
  แบบฟอร์มการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
1
  การถอดองค์ความรู้งานวิจัย
  การถอดองค์ความรู้งานวิจัย
1
  แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
  แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
  การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2562
  การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
8
  การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม
  เอกสารประกอบการอบรม "ผลงานวิชาการรับใช้สังคม" เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากร โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
5
  โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11
  หนังสือราชการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
1

 

 
   
 
   
 
   

 

 
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
แหล่งความรู้และข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
ฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790 ต่อ 1080
E-mail: researchmcru@gmail.com