สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Vol. 1 No. 1
เมษายน - กันยายน 2556
April - September 2013
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
-
กองบรรณาธิการ
-
-
-
-
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
-
-
-
-
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
Transformation Management of the School Administrators under Ratchaburi Primary Educational Area Office 1
นางสาวศศิวิมล ทิมพิทักษ์ หน้า  1 - 10
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการใช้หลักการจิตวิทยา ของโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร
Students Care System Management Based on Psychological Principles of Bang Bon Elementary Schools Bangkok,Metropolitan Administration
วิไล รุ่งโรจน์แสงจินดา หน้า  11 - 21
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในไก่พื้นเมือง จังหวัดราชบุรี
Ethnoveterinary Medicines for Native Chickens
ประภา เหล่าสมบูรณ์ และคณะ หน้า  22 - 32
การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนของประชาชน ริมฝั่งแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน
Water Utilized and Household Waste Water Management of People in Communities Settled along the Li River,Lumphun Provience
สามารถ ใจเตี้ย หน้า  33 - 43
ความคิดเห็นต่อการชุมนุมสาธารณะทางการเมือง ของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
Opinion of Taxi Drivers toward Politic Rallies in Bangkok
ศิริพร ธีรนิยมสุข หน้า  44 - 54
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อธนาคารออมสิน
Factors Affecting the Quantity of Credit at the Government Saving Bank
ณิชาภัทร ไทยเทศ หน้า  55 - 64
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย
Factors Affecting the Savings of Residents in the Southern Part of Thailand
จันทนา ศรีอมร หน้า  65 - 77
การส่งออกกุ้งแปรรูปของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป
The Export of Thai Processed Shrimps to the European Union
ภัทรวดี นกรู้รัก หน้า  78 - 88
การส่งออกผลไม้สดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
The Export of Fresh Fruits from Thailand to the People’s Republic of China
อุมา วรรณชัย หน้า  89 - 98
แนวโน้มของอุปสงค์กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของไทย
The Trend of Demand for Voluntary Automobile Insurance Policies in Thailand
กัญญาพัชร เลิศวณิชโรจน์ หน้า  99 - 111