สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
Vol. 1 No. 2
ตุลาคม - เมษายน 2557
October - April 2014
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
-
กองบรรณาธิการ
-
-
-
-
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
-
-
-
-
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยใช้การเต้นแอโรบิกมวยไทย
The Development of Community Health Students’ Physical Fitness by Using Muaythai Aerobic Dance
รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ หน้า  1 - 13
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
Good Governance Administration of Private Schools in Nonthaburi Province
นายสายัณห์ มะหะหมัด หน้า  14 - 25
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารบรรยากาศองค์กรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
The Relationship between Organization Atmosphere Administration and Work Motivation of Administrators and Teachers under Office of Secondary Education Area 6 Samutprakarn Province
นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์ หน้า  26 - 38
ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
The Information System Management of Private Schools in Bangkok
กาญจนาวดี สิงคิวิบูลย์ หน้า  39 - 57
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
Relationship between Transformational Leadership and Community Participation in Secondary Schools under the Secondary Educational Service Area Office 6
ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา หน้า  58 - 72
โครงสร้างลอยน้ำต้นแบบสำหรับบ้านลอยน้ำในประเทศไทย
The Prototype Floating Structure for a Floating House in Thailand
ขวัญชัย จันทนา และคณะ หน้า  73 - 84
การวิเคราะห์โครงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงผลิตซีเมนต์
An Analysis of a Project Using Waste as Fuel in Producing Cement
สุพจน์ ตั้งสกุลประเสริฐ หน้า  95 - 104
ปัจจัยที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้า
The Price of Gold Bar Futures Contracts
พัชราภรณ์ อยู่สุขสวัสดิ์ หน้า  105 - 117
ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวของผู้รับเหมาในงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors that Affect the Construction Contractor’s Failure in Bangkok
กฤษณ์ดนัย ทองนิตย์ และคณะ หน้า  118 - 133
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Factors Related of Participation Conservation Persons of the Water Resource in Wat-Kanlaya Subdistrict Thonburi Bangkok
นวภัทร จิตร์อรุณ หน้า  85 - 94