สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
Vol. 2 No. 1
เมษายน - กันยายน 2557
April - September 2014
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
กองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
- ดร.จันทนา นนทิกร
- ดร.พัชร์ทิตา สระบัว
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
- อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
- อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง
- นางสาวสุพรรณี แสงเทศ
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
นโยบายป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : ศึกษาเชิงวิพากษ์การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
Anti-Corruption Policy in Local Administrative Organization : A Study on Policy Implementation
กานต์ ศรีวิภาสถิตย์ หน้า  1 - 9
การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : การศึกษาการบริหารงานสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
Leadership in Local Administration : The Study on Public Health Service in District Administration Organization
คมกริช ฤทธิ์บุรี หน้า  10 - 28
การศึกษาความพร้อมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี
The Readiness of Management in Learning Process towards the ASEAN Economic Community in Secondary School of Ratchaburi Province
ชุติมา เทพสวัสดิ์ หน้า  29 - 42
การบริหารโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมตามแนวทางศาสนาอิสลามของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
Employing the Ten Rajadhamma and Islam Principles in Islam School Management
ณรงค์ อิสมาแอล หน้า  43 - 56
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
An Approach to Develop the Performance Competencies of the Government Officer in Petchaburi Central Prison
ธรรมนูญ นพคุณ หน้า  57 - 67
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
The Relationship between Two Ways of School Administration : The Principle of Sufficiency Economy and Islam
พิชัย ระดิ่งหิน หน้า  68 - 82
การทุจริตในการบริหารโรงพยาบาลภาครัฐของไทย : ศึกษาการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันการทุจริต
The Corruption in Public Hospital Administration : The Study on Management Strategy to Combat the Corruptive Practices
มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ หน้า  83 - 97
การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Developing Weblog for the Educational Technology Class of Muban Chombueng Rajabhat University
สุจิตตรา จันทร์ลอย หน้า  98 - 105
การศึกษาผลการใช้แนวการสอนการเขียนโดยเน้นกระบวนการด้วยเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Teaching by Using Weblog to Enhance Writing Ability of the Student Enrolled in the Course of Educational Communicating Technology
สุธิดา ชูเกียรติ หน้า  106 - 114
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักราชวสดีธรรมกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
The Relationship Between Rajavadudham and Principle of Islam in Islam School Administration in Bangkok and Nonthaburi Province
ไอยุป เจริญสุข หน้า  115 - 129