สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Vol. 2 No. 2
ตุลาคม - มีนาคม 2558
October - March 2015
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
- ดร.จันทนา นนทิกร
- ดร.อนงค์ สระบัว
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
- อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
- อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง
- นางสาวสุพรรณี แสงเทศ
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การประเมินโครงการบริหารวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Evaluation of Pedagogical Administration Project in Academic Year 2013 of Muban Chom Bueng Rajabhat University
อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ หน้า  1 - 13
การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
Good Practice for the Internal Quality Assurance Implementation in Child Development Center under Local Government in Ratchaburi Province
วิจิตรา เงินบาท หน้า  14 - 26
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
The Model and Approach on Development of Education for Disabled Students in Foundation and Development of the Crippled Prakked Nonthaburi
พระมหาเจริญ หนูหีด หน้า  27 - 32
การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี
The Development on the Evaluation Process of the Academic Personnels in a Rajabhat University in Ratchaburi Province
ณัฐกฤตา แก้วพวง หน้า  33 - 47
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
The Design of a Model to Enhance Academic Moral Virtues Based on Sufficiency Economy Theory for Using in Educational Institute
วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ หน้า  48 - 70
การบริหารวัดในจังหวัดนนทบุรีตามหลักอิทธิบาท 4
The Temple Administration of Iddhipada 4 in Nonthaburi Province
พระครูวิมล สุวรรณกร หน้า  71 - 83
การพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีแบบ e-Book ผ่านระบบออนไลน์
The Development of Rachaburi Province Tourist e-Handbook on Online System
นาวิน คงรักษา หน้า  84 - 101
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คุ้มครองแห่งชาติ หินหนามหน่อ : กรณีศึกษาถ้ำน้ำลอดเซบั้งไฟบ้านหนองปิง เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Development Strategy of Ecotourism in the Hinnamnor National Protected Area: A Case Study of Xe Bang Fai River Cave in Nongping Village, Bualapha District, Khammouane Province, The Lao People’s Democratic Republic
สีสมพร สุดทิจัก หน้า  102 - 109
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Key Success Factors of Financial Institute of Ban Nong Kha Nak Community, Chombueng District, Ratchaburi Province
วรรณา โชคบรรดาลสุขและคณะ หน้า  110 - 123
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน : กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Factors Affecting Households Accounting: The Case Study of Tungnoi Village, Tamboon Hin Kong, Muang District, Ratchaburi
ยุพา สะรุโณ หน้า  124 - 139
ความพึงพอใจของผู้จำหน่ายที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์มู่เล่และแนวทางการปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท ABC จำกัด
Distributor Satisfaction Towards the Marketing Mix of Pulley Product
กมลชนก จีรรัตนบรรพตและคณะ หน้า  140 - 158
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร
Cooperation of Public and Private Sectors in the Development of Small and Medium Enterprise in Food Industries
ชนะ รัตนภักดี หน้า  159 - 164