สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
Vol. 3 No. 1
เมษายน - กันยายน 2558
April - September 2015
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
- ดร.จันทนา นนทิกร
- ดร.อนงค์ สระบัว
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
- อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
- อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง
- นางสาวสุพรรณี แสงเทศ
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
A Study of Achievement in Bankruptcy Law and Rehabilitation Class by Using Problem Based Instruction
เชาวลิต สมพงษ์เจริญ หน้า  1 - 13
การจัดการข้อมูลการวัดและการประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
Data Management of Standard Test and Assessment O-NET from Students Grade 6 and Grade 9 on the Year 2010 and 2013 in Samutsongkram Educational Service Area
สุภัทรา ภมร หน้า  14 - 24
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายลักษณะประกันภัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
A Study of Achievement in Insurance Law by Using Problem – based Instruction (PBI)
ยุพยงค์ วิงวร หน้า  25 - 34
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
The Relationship between Good Governance and Principle of Islam School Administration in Bangkok and Nonthaburi Province
ฟารีดา เชื้อผู้ดี หน้า  35 - 49
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
Risk Management of Private Islam Schools in Bangkok and Nonthaburi
มะรอบี โดยหมะ หน้า  50 - 66
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพ
Development of Muaythai Professional Camp Management Model
วัฒนา โคตรสมบัติ หน้า  67 - 88
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
Process Development of Osmotic Dehydrated Pineapple
วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร หน้า  89 - 97
Greek Yogurt Development and the Utilization of Greek Yogurt in Placement of Cream Cheese in the Cheesecake Products
Chanokphat Phadungath หน้า  98 - 119
คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
Quality of Work Life and Organizational Commitment of Employees Working in the Petroleum Exploration and Production Business
พิชัย บังหมัด หน้า  120 - 132
การศึกษาขั้นตอนและทดสอบการทำงานของมอเตอร์สตาร์ต 2 ชนิด : แบบที่มีแปลงถ่านกับแบบที่ไม่มีแปลงถ่าน
The Study of Procedure and Testing of Two Kinds Starter: the Converted Coal and Non - Converted Coal
สฑีรุจ ศรีสันติสุข หน้า  133 - 147