สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
Vol. 3 No. 2
ตุลาคม - มีนาคม 2559
October - March 2016
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
- ดร.จันทนา นนทิกร
- ดร.อนงค์ สระบัว
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
- อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
- ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
- อาจารย์นภธีรา จวอรรถ
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
The Application of Sufficiency Economy of the Students from the Schools under Jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, Living in Chombueng Municipality, Chombueng District, Ratchaburi
สุจิตตรา จันทร์ลอย หน้า  1 - 12
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน ADAA Model กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Study of the Effects of ADAA Learning Model with the Fifth Grade Students in Foreign Languages Learning Area (English Subject)
อุษา มะหะหมัด หน้า  13 - 25
บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Roles of Elderly People in Supporting Buddhist Activities: Case Study of Chom Bueng District, Ratchaburi Province
เนตรตะวัน โสมนาม หน้า  26 - 40
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง โรคไข้เลือดออก สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Development of Training Curriculum on Dengue Hemorrhagic Fever for Public Health Volunteers in Chombueng District, Ratchaburi Province
กำธร ไพจิตต์ หน้า  41 - 63
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคขั้นตอนการก่อสร้างช่วงฐานรากโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
A Study of E-learning Resources on the Foundation Construction of the Project of Outbound Rapid Transit Rail System (Red Line)
วนิดา เหมือนวงษ์ธรรม หน้า  64 - 70
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น
Level of Ability in Public Speaking of Leaders and Local Administrators
จีรพรรณ นิลทองคำ หน้า  71 - 85
การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Study of Interconnection of Economic Transportation Mainline between the Thailand (at Tago-bon Border in Western Thailand) and Myanmar for the Entrance of ASEAN Economics Community
รัตนากร ระวังกุล หน้า  86 - 101
การศึกษาปัจจัยวัฏจักรชีวิตต้นทุนและผลกระทบสภาวะโลกร้อนของอ้อยและมันสำปะหลังในจังหวัดราชบุรี
The Study on Life Cycle Cost of Sugarcane and Cassava Cultivation in Ratchaburi Province and Its Effects of Global Warming
ณัฐนันท์ ศุภดล หน้า  102 - 118
วิตามินอีในข้าวไร่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Vitamin E of Upland Rice Grown in Kaeng Krachan, Phetchaburi
ภัทรภร เรือนนาค หน้า  119 - 127
กระบวนการจัดการความรู้ของธุรกิจร้านอาหาร (SMEs) ในย่านเยาวราช
Knowledge Management Process of Restaurant Business (SMEs) in Yaowarach
ปวีณา สปิลเลอร์ หน้า  128 - 143