สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
Vol. 4 No. 1
เมษายน - กันยายน 2559
April - September 2016
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
- ดร.จันทนา นนทิกร
- ดร.อนงค์ สระบัว
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค์
- อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
- ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
- อาจารย์นภธีรา จวอรรถ
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การศึกษาปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานและสังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: เขตชายแดนช่องตะโกบน จ.ราชบุรี
A Study Effect on Labor Mobility and Social of ASEAN Economics Community: Case Study on Tagobon Border, Ratchaburi Province
รัตนากร ระวังกุล หน้า  1 - 15
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
The Development of Activity Package to Enhance Creative Thinking Abilities for Elementary Education Program Students in the Faculty of Education, Muban Chombueng Rajabhat University
วนิดา สาระติ หน้า  16 - 26
ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบความปลอดภัยในการทำงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
Employee Attitude Survey on the Occupational Safety System of Automobile Parts Manufacturing Industries, in Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi Province
ณัฏฐนันท์ เอี่ยมสอาด หน้า  27 - 40
แรงจูงใจในการทำงานบริการของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
Motivation of Service Working Hotel’s Employees in Bangkok
ปวีณา สปิลเลอร์ หน้า  41 - 53
ความรู้ เจตคติ และปัญหาในการสอนตามหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Knowledge, Attitude and Problem on Teaching under the Participatory Learning Process of the Lecturers at the Faculty of Law, Mahasarakham University
ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล หน้า  54 - 69
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษให้กับชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
Building up Management Network of Non-Toxic Agricultural Products Flea Market for Communities in ChomBueng, Baan Kha, and Suan Pueng Districts, Ratchaburi Province
ชุติรัตน์ เจริญสุข และคณะ หน้า  70 - 90
ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน
Development of an Application on Mobile Communication Devices to Enhance Chinese Language Skills
ประไพร จันทะบัณฑิต หน้า  91 - 103
แนวทางการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง ในการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
A Guideline in Preparing Preschool Children of Keren Origin to Learn Thai Language as Their Second Language
วิจิตรา เงินบาท หน้า  104 - 116
แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Guidelines to Promote the Development of the Campaign Activities for Reducing, Avoiding and Quitting Alcohol Drinking of the Residents Living in Prachuap Khiri Khan Province
อุบลวรรณ คงสว่าง หน้า  117 - 127
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
The Law Dictionary Written by Khun Samaharn Hitakadee (Po Prokup) as a Law Historic Document of Thailand
เชาวลิต สมพงษ์เจริญ หน้า  128 - 139