สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน้าแรกวารสารวิจัย

แบบนำส่งบทความวารสารวิจัย

การเตรียมต้นฉบับวารสารวิจัย

วารสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
Vol. 4 No. 2
ตุลาคม - มีนาคม 2560
October - March 2017
เกี่ยวกับวารสารงานวิจัย
บรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
- ดร.จันทนา นนทิกร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
- อาจารย์ทรงเกียรติ อิงคามระธร
- อาจารย์นภธีรา จวอรรถ
- นางสาวสุพรรณี แสงเทศ
เจ้าของ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1200
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th
พิมพ์ที่
บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
18/49 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-9111
บทความ
การประเมินการทดสอบในสนามและในห้องปฏิบัติการของชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Evaluation of On-site and Laboratory Testing of the Soil Layers at Muban Chombueng Rajabhat Univeristy
ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ หน้า  1 - 17
การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงผูกพันของนกปรอดหัวโขนในสภาพเลี้ยงขังกรง
The Comparison of the Behaviors Reflecting Affectional Bonding of Red-Whiskered Bulbul Birds in Captive Conditions
พิชศาล พันธุ์วัฒนา หน้า  18 - 36
การศึกษาพารามิเตอร์ทางรังสีของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกำบังรังสี
A Study on Radiation Parameters of the Application of Circulated Coins as a Material for Shielding Radiation
ณัฐกฤตา จันทิมา หน้า  37 - 51
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
Relation between Happiness in Working and Organizational Commitment of the Employees in Automobile Parts Industry, Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi
อังคณา คุ้มหมู่ม่วง หน้า  52 - 65
เจตคติและปัญหาของนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Attitudes and Problems of the Students from Faculty of Law towards Learning and Instruction Conducts Based on Bachelor of Law Curriculum (New 2013 Edition), Mahasarakham University
สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล หน้า  66 - 79
สมบัติกายภาพและสมบัติเชิงแสงของแก้วออกซีฟลูออไรด์ที่เติมด้วย Eu3+
Physical and Optical Properties of Oxyfluoride Glass Doped with Eu3+
ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล หน้า  80 - 91
หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง
Criteria for Imposing Civil Fines: A Case Study of the Three Seals Law
เชาวลิต สมพงษ์เจริญ หน้า  92 - 108
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Guidelines for Conducting E-Learning Instruction in Muban Chombueng Rajabhat Univeristy
เกรียงวุธ นีละคุปต์ หน้า  109 - 127
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี
Development of Packaging for Adding Values of Pineapple Products from Suan Phueng-Bankah in Ratchaburi
สุจิตตรา จันทร์ลอย หน้า  128 - 145
วัฒนธรรมการทำงานในองค์การของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Organizational Cultures of the Academic Personnel in Rajabhat Universities
ชฎาพร โพคัยสวรรค์ หน้า  146 - 163