ขอบเขตวารสาร


เปิดรับบทความวิจัยครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น
การศึกษา รัฐศาตร์ รัฐประศาสนศาตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน ภาษา วัฒนธรรม
นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ