กองบรรณาธิการ


รองศาสตราจารย์กาญจนา บุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกุล มหาวิทยาลัยสยาม