สำนักงาน


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 032 – 720536 ถึง 543 ต่อ 1080

Website : http://www.irdmcru.mcru.ac.th

Online: http://irdmcru.mcru.ac.th/journal