ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ภายนอก


รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ

ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ ซอแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ยะสุรินทร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สิทธิชัย ลายเสมา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดร.มติ ห่อประทุม

NECTEC

ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี

สำนักงานอัยการสูงสุด

ดร.ปรีชา อุยตระกูล

ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย มีชาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล ต่อนี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ทิพยวรการกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. เฉลียว เพชรทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข โอศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อรรถพล สีดำ

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร. ธัชชัย เทพกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. นงลักษณ์ พรมทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ทิมแดง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศรีทัศน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร. พีรยุทธ์ โอรพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์