ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ภายใน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นพดล อ่ำดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.อนงค์ สระบัว

คณะครุศาสตร์