Showing 1-20 of 123 items.
#ชื่อเรื่องปีที่ตีพิมพ์ช่วงที่ตีพิมพ์ดาวน์โหลด 
   
1Scoville Heat Units of Jungle Curry Paste and Sensory Evaluation of Jungle Curry Mede of Different Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border
Chanokphat Phadungath
25602ดาวน์โหลด
2กระบวนการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของพนักงานครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Internal Supervision Process Affecting Teacher’s Teaching Efficiency in Municipality Schools in Suphan Buri Province
หทัยชนก แซ่เฮ้า
25602ดาวน์โหลด
3การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี
Change Management Affecting Academic Administration in the Ratchaburi Private School
พระสมุห์สมกิจ สูญไกร
25602ดาวน์โหลด
4การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
School Administrators’ Performance Affecting Morale of Teachers under Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 9
สินีริชา เบอร์ฮา
25602ดาวน์โหลด
5การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สำหรับครัวเรือนของชุมชนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Biogas production from chicken manure for community households in Chom Bueng District , Ratchaburi
วสันต์ นาคเสนีย์
25602ดาวน์โหลด
6การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือการคณะสงฆ์สำหรับพระสังฆาธิการ
Development of a Training Package to Improve Writing Skill on Official Correspondence for Sangha Administrators
สมคิด ดวงจักร์
25602ดาวน์โหลด
7คุณลักษณะเชิงคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี
Moral Characteristics of School Administrators Affecting Personnel Management of Private Schools in Ratchaburi Province
กังวาล แซ่ตั้ง
25602ดาวน์โหลด
8รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเขตเมืองจังหวัดราชบุรี
The Developmental Model of the Life Quality of the Elderly Based on Family-Centered Approach in Urban Area, Ratchaburi
อารดา ฉิมมากูร
25602ดาวน์โหลด
9ศึกษาผลการใช้โปรแกรม ArgusLab เพื่อจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์
COX-2 The Effects of ArgusLab as Molecular Modeling of Anti-Inflammatory Agent from Herbs
อัญทิวา อุ่นไธสง
25602ดาวน์โหลด
10อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการสังเคราะห์ที่มีผลต่อโครงสร้างของสารประกอบลิเทียมแลนทานัมบอเรต
Influence of Temperature and Time-duration Synthesis on the Structure of Lithium Lanthanum Borate Compound
เอกพล แก้วนวม
25602ดาวน์โหลด
11กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี
Marketing Strategies Influencing the Success of Accommodation Service Business Operation in Ratchaburi Province
ยุพา สะรุโณ
25601ดาวน์โหลด
12การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
The Use of an Action Research Procedure-based Instruction to Enhance Learning Achievements, Attitudes, and Scientific Process Skills of Matthayomsuksa Three Students under the Jurisdiction of Kanchanaburi Educational Service Area Office 1
ศศิมา เส็งดอนไพร
25601ดาวน์โหลด
13การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคกลาง เขต 2
Internal Quality Assurance Implementation Affecting Excellence Practices of Private Charity Schools of Buddhist Temples in Central Region 2
ภาณุพงศ์ จีรัง
25601ดาวน์โหลด
14การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
Strategic Management of Administrators Affecting Teamwork of Teachers in Schools under Suphan Buri Primary Educational Service Area Office 2
สิรินดา แจ่มแจ้ง
25601ดาวน์โหลด
15การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิตทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม
Effects of the Administration by Using School-based Management for Local Development (SBMLD) towards the Basic Standards of Edducational Management in Terms of Educational Productivity of Education Institutions under the Educational Service Office of Nakhon Phathom Municipality
พิทักษ์เขตต์ แสนโพง
25601ดาวน์โหลด
16การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดสมุทรสาคร
Professional Learning Community Affecting the Effectiness of Academic Administration of Public Primary Schools in Samut Sakhon Province
กรองกาญจน์ นาแพร่
25601ดาวน์โหลด
17การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ระหว่างวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์
A Comparison of Production Forecasting Methods in Ceramic Industry between Classical Time Series Method and Box & Jenkins Method
นพดล อ่ำดี
25601ดาวน์โหลด
18บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
The Roles in Propagating Buddhism of Buddhist Monks in Chombueng, Ratchaburi Province
เนตรตะวัน โสมนาม
25601ดาวน์โหลด
19ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
The Effects of the Application of Teach Less, Learn More (TLLM) Instruction in Learning Electrodynamics of Matayomsuksa 6 Students in Chombeung District, Ratchaburi
สุริยาวุธ เสาวคนธ์
25601ดาวน์โหลด
20ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดราชบุรี
Effects of Health Behavior Promotion Programs Designed for the Group of Elderly with Pre-Hypertension in Ratchaburi Province
ณิภารัตน์ บุญกุล
25601ดาวน์โหลด