ชื่อ Upload_Date ขนาด ดาวน์โหลด
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2559 2016-12-23 12:39:40 1,830 KB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ และอัตราการจัดสรรเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2560 2017-01-11 13:40:12 3,916 KB ดาวน์โหลด