กำหนดการ

เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) วันนี้-31 ธันวาคม 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว 25 มกราคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมลำดับการนำเสนอ 31 มกราคม 2565
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1-15 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอผลงาน 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565

สาขางานวิจัย

นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นวัตกรรมด้านการศึกษา
นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม


อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ประเภท ชำระเงินภายในวันที่ 1-7 ก.พ. 65 ชำระเงินภายในวันที่ 8-15 ก.พ. 65
บุคคลทั่วไป
5,000
5,500
เจ้าภาพร่วม
-ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
-ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
-ม.ราชภัฏเพชรบุรี
-ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
-ม.ราชภัฏยะลา
-ม.ราชภัฏเลย
-ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4,000
4,500
ผู้ร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน
วันละ 500 บาท

ข้อกำหนด!
ผู้ส่งบทความจะต้องทำการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ อักขราวิสุทธิ์ หรือ TurnItIn
และจัดทำหนังสือรับรองมอบลิขสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หนังสือรับรองมอบลิขสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ (Copyright Certificate Publisher)

หมายเหตุ:
- ระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น โดยต้องใช้ Email Account ของมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด
- ระบบ TurnItIn เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการในบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น จำเป็นต้องขอเปิดการใช้งานจากมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด
Keynote Speaker

Luigi Gallo

Senior Research Scientist at the National Research Council of Italy, Institute of High Performance Computing and Networking.

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทร 032-720-536 - 9 ต่อ 1083, โทรสาร 032-720551, E-Mail : mcruconference@gmail.com