ด้วยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัด โครงการบรรยาย เรื่อง "งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย" ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม