ด้วยกรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานานชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" ZMental Health in a Changing World : The new challenges) ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานานชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ในกรณีที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฏาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)
          ส่งแบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิชาการพร้อมผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx
ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dmhmeeting2019@gmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทรศัพท์ 089-600-8382,081-413-5500 หรือ 0-2968-9954 และ นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทรศัพท์ 086-784-9256 หรือ 0-2590-8568