มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาตร์ บริหารธุรกกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป