ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” [The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSci 2019)] ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
         ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานต้นฉบับ บทคัดย่อ เรื่องเต็ม ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://conference.ssru.ac.th/sssci2019 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ