การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุน ววน. ปีงบประมาณ พศ.2564
         เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน
          1. ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพิจารณา ดาวน์โหลด
          2. แนวทางนโยบายและยุทธศาตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Strategic Platforms) ดาวน์โหลด
          3. (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565 ดาวน์โหลด
          4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
          5. แบบฟอร์มแบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564-2566
          pdf word
          6. เอกสารแนบท้าย ดาวน์โหลด
          7. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดาวน์โหลด
          8. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
          (บพค.) ดาวน์โหลด
          9. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดาวน์โหลด
          10. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดาวน์โหลด
          11. กรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดาวน์โหลด
          11. ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค๋การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564           (สวก.) ดาวน์โหลด
          11. ประกาศทุน ดาวน์โหลด