การเสนอแผนงานเพื่อขอรับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 จากสกสว.
         เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน
          1. ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพิจารณา ดาวน์โหลด
          2. แนวทางนโยบายและยุทธศาตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Strategic Platforms) ดาวน์โหลด
          3. แบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF) ดาวน์โหลด
          4. แบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (WORD) ดาวน์โหลด
          5. ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงโดย สกสว. ดาวน์โหลด

         ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการส่งแผนงานในระบบ TIRAs ขอให้ผู้สนใจจัดทำแผนงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมการไว้ก่อน