ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาชั้นเรียน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
          2. แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-63(พัฒนาชั้นเรียน) ดาวน์โหลด
          3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
          4. แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-63(พัฒนาพื้นที่) ดาวน์โหลด